Primăria Sectorului 1 a lansat anunțul privind concesionarea Pieței Amzei

Publicat: 21/04/2020 | 18:51

Administrația Piețelor Sector 1 intenționează să atribuie, printr-o procedură transparentă și competitivă, contractul de concesiune a serviciilor de operare și mentenanță ale Pieței Agroalimentare Amzei. Contractul va fi atribuit în baza unei proceduri de achiziţie publică licitaţie deschisă (offline), fiind deja publicată în SICAP documentaţia de atribuire.

Durata contractului de concesiune va fi de 30 de ani, conform studiului de fundamentare care a stat la baza luării deciziei de concesionare. Valoarea totală estimată a contractului de achiziţie (73.773.332 lei) este formată din  valoarea contabilă a clădirii (58.880.882 lei) la care se adaugă valoarea investiţiei pe care o va face concesionarul (14.852.450 lei).

Valoarea minimă a redevenței pe care urmează să o plătească lunar concesionarul este de 17.000 euro plus TVA (în lei la cursul BNR din ziua plăţii), valoare de la care începe licitația deschisă.

Concesionarul se obligă să desfăşoare următoarele activităţi pentru asigurarea operaţionalizării şi mentenanţei Pieţei Agroalimentare Amzei, fără a se limita la acestea:

  • Reparaţii capitale necesare pentru asigurarea funcţionării la parametri normali;
  • Servicii de administrare, gestionare şi mentenanţă a activelor publice existente în piaţă;
  • Amenajarea spaţiilor şi dotarea cu mobilier specific funcţiunilor;
  • Întreţinerea spaţiilor şi dotărilor imobilului;
  • Servicii de asigurare şi menţinere a curăţeniei în perimetrul pieţei;
  • Servicii de întreţinere şi reparare a instalaţiilor de apă, canalizare şi energie electrică, reparaţii şi întreţineri curente ale imobilului;
  • Obţinerea autorizaţiilor şi avizelor necesare desfăşurării activităţilor.

După semnarea contractului, concesionarul va achita jumătate din redevenţa stabilită în perioada de execuţie a lucrărilor (18 luni). Începând cu a 19-a lună a contractului, concesionarul va achita integral redevenţa stabilită în contract.

Neplata redevenţei de către concesionar în termen de 30 de zile de la data scadenţei conferă Administraţiei Pieţelor Sector 1 dreptul de a considera contractul reziliat de plin drept, fără a fi nevoie de nicio altă formalitate sau intervenţie a unei instanţe judecătoreşti cu toate consecinţele ce decurg din aceasta.

Administraţia Pieţelor Sector 1 nu-şi asumă vreo obligaţie de plată a operatorului/ concesionarului. Singura sursă de venituri a operatorului va fi din colectarea tarifelor de la  comercianţi. De asemenea, Administraţia Pieţelor Sector 1 nu-şi asumă vreo obligaţie în ceea ce priveşte dotările şi alte costuri de operare şi întreţinere a pieţei. Prin urmare, cheltuielile privind amenajarea/dotarea/operaţionalizarea spaţiilor din Piaţa Agroalimentară Amzei în vederea desfăşurării activităţilor specifice vor fi suportate în totalitate de către concesionar.

Pentru mai multe informaţii, puteţi consulta anunţul nr. PC1001471 din catalogul electronic SICAP – www.e-licitatie.ro.