LIVE TEXT | Ordonanța de urgență pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul pandemiei de coronavirus. Ludovic Orban: ”Am suplimentat bugetul MAI cu 100 milioane lei”

Publicat: 19/03/2020 | 10:25

Premierul Ludovic Orban susține o declarație de presă în sistem de videoconferință. Declarațiile sunt transmise live pe pagina de Facebook a Guvernului și pe canalul oficial de Youtube, iar CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, vă prezintă informații esențiale.

LIVE UPDATE:

 – O sumă de 42 milioane pentru susținerea centrelor de carantină. Decontăm cheltuielile centrelor de carantină. În cadrul ședințelor de astăzi am luat decizia de a suplimenta bugetul MAI cu 100 milioane lei, pentru a susține activitatea MAI și a asigura sumele pentru achizițiile necesare pentru protejarea diferitelor structuri din MAI.

 – Am asigurat capital de lucru pentru UNIFARM pentru a fi mai eficientă în derularea tuturor achizițiilor necesare pentru susținerea activității la nivelul MS, direcțiilor de sănătate, spitalelor.

 – Am luat măsuri pe care le considerăm absolut necesare în situația aceasta, pentru a susține angajații și angajatorii, care sunt afectați de epidemia de coronavirus, a anunțat premierul Ludovic Orban.

Alte măsuri:

 – Am decis prin OUG să majorăm plafonul de garantare a creditelor pentru IMM-uri. Cu 5 miliarde am majorat, suntem pregătiți să majorăm cu alte 5 miliarde, ne putem duce până la o majorare cu 15 miliarde a plafonului de garantare. Garantăm credite pentru investiții și asigurarea capitalului de lucru. Dobânda este subvenționată în proporție de 100%.

 – Garanția funcționează pentru 90% din credite la cele de până 1 milion și 80% pentru creditele de peste 1%. Am stabilit cu Min Fin să rambursăm tva, până în plafon de 9 miliarde.

 – Am stabilit să creștem plafonul cu decontările pentru concediile medicale. Ne-am propus să alocăm sumele de bani pentru decontarea sumelor plătite de angajatori.

 – O altă măsură pe care am luat-o este aceea de a asigura plata șomajului tehnic, plata angajaților din bugetul Min Muncii prin intermediul ANOFM prin bugetul de șomaj, a mai spus Ludovic Orban.

GUVERNUL ROMÂNIEI

Ordonanța de urgență

pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2

Având în vedere Hotărârile Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență, precum și instituirea stării de urgență prin Decretul Președintelui României nr.195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr.212 din 16 martie 2020, Având în vedere că Decretul prevede acordarea unei majorări a salariului în cuantumul prevăzut la art. 3 alin. (1) din Legea nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ, respectiv o indemnizaţie pentru fiecare zi liberă care se plăteşte din capitolul aferent cheltuielilor de personal din bugetul de venituri şi cheltuieli al angajatorului şi este în cuantum de 75% din salariul corespunzător unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, acordată pe perioada închiderii temporare a unităților de învățământ, în situația în care celălalt părinte nu beneficiază de drepturile reglementate în această lege,

Având în vedere evoluția situației epidemiologice internaționale determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 la nivelul a peste 150 de țări, în care aproximativ 160.000 de persoane au fost infectate și peste 5.800 au decedat, precum și declararea „Pandemiei” de către Organizația Mondială a Sănătății la data de 11.03.2020,

Luând în considerare experiența țărilor grav afectate de evoluția virusului și măsurile care au avut impact pozitiv în limitarea răspândirii acestuia și care au vizat acțiuni în planul sănătății publice, concomitent cu limitarea sau întreruperea activităților socio-economice,

În contextul măsurilor adoptate la nivelul statelor europene, în scopul prevenirii răspândirii comunitare a infecției,

Luând act de evoluția situației epidemiologice pe teritoriul României și de evaluarea riscului de sănătate publică pentru perioada imediat următoare, care indică o creștere masivă a numărului de persoane infectate cu coronavirusul SARS-CoV-2,

Ținând cont de faptul că neluarea unor măsuri urgente, cu caracter excepțional, în domeniul social și economic ar aduce grave prejudicii cu efecte pe termen lung asupra angajaților și al beneficiarilor unor măsuri de asistență socială,

Aceste elemente vizează un interes public şi constituie o situaţie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată şi impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanţei de urgenţă, pentru stabilirea mijloacelor și procedurilor necesare pentru siguranța socială și economică a populației, precum si reglementarea unor măsuri de protecție socială pe perioada stării de urgență decretate,

În temeiul art. 115 alin.(4) din Constituția României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență:

Art. I – Legea nr.19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 209 din 14 martie 2020, se modifică și se completează, după cum urmează:

 1. Alineatul (1) al articolului 1 se modifică și va avea următorul cuprins

”(1) Se acordă zile libere unuia dintre părinţi pentru supravegherea copiilor, în situaţia suspendării cursurilor sau închiderii temporare a unităţilor de învăţământ unde aceştia sunt înscrişi, ca urmare a condiţiilor meteorologice nefavorabile sau a altor situaţii extreme decretate astfel de către autorităţile competente cu atribuţii în domeniu.”

2.     Alineatul (3) al articolului 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

”(3) Prin părinte, în sensul prezentei legi, se înțelege:

 1. părintele biologic;
 2. adoptatorul;
 3. persoana care are copilul/copii în încredințare în vederea adopției;
 4. persoana care are în plasament copilul sau în tutelă;
 5. persoana desemnată conform art. 104 alin. (2) din Legea nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare
 6. părintele sau reprezentantul legal al persoanei adulte cu handicap înscrisă într-o unitate de învățământ.”

3.     După alineatul (3) al articolului 1 se introduc trei noi alineate (31), (32) și (33), cu următorul cuprins:

” (31) Beneficiază de prevederile prezentei legi și părintele sau reprezentantul legal al copilului cu handicap grav neșcolarizat, care a optat pentru acordarea indemnizației în condițiile Legii nr. 448/2006

privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, doar în condițiile în care activitatea serviciului de zi este suspendată ca urmare a condiţiilor meteorologice nefavorabile sau a altor situaţii extreme decretate astfel de către autorităţile competente cu atribuţii în domeniu.

 • Prevederile prezentei legi se aplică și pentru părintele sau reprezentantul legal care are în îngrijire,

supraveghere și întreținere persoana adultă încadrată în grad de handicap grav sau în grad de handicap grav cu asistent personal pentru care s-a optat pentru acordarea indemnizației în condițiile Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, doar dacă beneficiază de servicii de zi, a căror activitate a fost suspendată ca urmare a condiţiilor meteorologice nefavorabile sau a altor situaţii extreme decretate astfel de către autorităţile competente cu atribuţii în domeniu.

 • Prevederile prezentei legi nu se aplică în cazul în care unul dintre părinți se află în una sau mai multe

din următoarele situații:

 1. este în concediul prevăzut la art. 2 alin.(1) sau art. 11 alin.(2) ori art. 31 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.111/2010 privind concediul și indemnizația pentru creșterea copiilor, aprobată prin Legea nr.132/2011, cu modificările și completările ulterioare;
 2. este asistentul personal al unuia dintre copiii aflați în întreținere;
 3. celălalt părinte nu realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor, venituri din activităţi independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările
 4. se află în concediu de odihnă/concediu fără plată.

4.     Alineatul (2) al articolului 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

 • Cererea prevăzută la (1) va fi însoţită de o declaraţie pe propria răspundere a celuilalt părinte, din care să rezulte că acesta nu a solicitat la locul său de muncă zile libere ce i s-ar cuveni potrivit prezentei legi, și nici nu se află concediu de odihnă/concediu fără plată, precum și de o copie a certificatului/certificatelor de naștere al/ale copilului/copiilor.

5.     Alineatul (3) al articolului 2 se modifică și se completează și va avea următorul cuprins:

 • Prevederile alin.(2) nu se aplică persoanei singure din familia monoparentală, definită în condițiile art.3 din Legea nr.277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și persoanei despărțită în fapt, situație atestată de autoritatea tutelară.

6.     La articolul 2, după alineatul (4) se introduce un alineat nou, alin. (5), cu următorul cuprins:

„(6) Angajatorii acordă zilele libere în condițiile prezentei legi, doar după epuizarea tuturor opțiunilor prevăzute de reglementările legale în vigoare pentru desfășurarea activității și cu obligația asigurării continuității activității, inclusiv prin decalarea programului de lucru sau implementarea formelor de muncă flexibile.”

7.     Alineatul (1) al articolului 3 se modifică și se completează și va avea următorul cuprins:

” (1) Indemnizaţia pentru fiecare zi liberă se plăteşte din capitolul aferent cheltuielilor de personal din bugetul de venituri şi cheltuieli al angajatorului şi este în cuantum de 75% din salariul de bază corespunzător unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.”

 1. La articolul 3, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, (11), cu următorul cuprins: ” (11) Pentru personalul instituțiilor și autorităților publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea privind finanțele publice nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, și la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea privind finanțele publice locale nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, indiferent de sistemul de finanțare și de subordonare, inclusiv activitățile finanțate integral din venituri proprii, înființate pe lângă instituțiile publice, indemnizația prevăzută la alin. (1) nu se ia în calcul la determinarea limitei prevăzute la art. 25 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.”

9.     Alineatul (3) al articolului 3 se modifică și se completează și va avea următorul cuprins:

” (3) Până la închiderea anului fiscal, sumele decontate potrivit alin. (2) vor fi înapoiate Fondului de garantare din fonduri externe nerambursabile sau din bugetul de stat, după caz, potrivit unei proceduri stabilite prin hotărâre a Guvernului.”

10.  După articolul 3 se introduce un articol nou 31, cu următorul cuprins:

”Art. 31 – (1) Personalul prevăzut la art.32 alin. (1) din Decretul nr. 195 din 16 martie 2020 beneficiază de o indemnizație calculată conform art.3 alin.(1), corespunzător numărului de zile lucrătoare aprobat prin hotărârea de Guvern prevăzută la art.4, acordată suplimentar drepturilor salariale cuvenite, în situația în care celălalt părinte nu beneficiază de drepturile prevăzute la art.1 sau de prezentul articol.

(2) Pentru personalul instituțiilor și autorităților publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea privind finanțele publice nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare și la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea privind finanțele publice locale nr. 273/2006, cu modificările și

completările ulterioare, indiferent de sistemul de finanțare și de subordonare, inclusiv activitățile finanțate integral din venituri proprii, înființate pe lângă instituțiile publice, indemnizația prevăzută la alin. (1) nu se ia în calcul la determinarea limitei prevăzute la art. 25 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.”

11.  Articolul 4 se modifică și se completează și va avea următorul cuprins:

”Art. 4 – Numărul de zile libere acordate potrivit legii nr. 19/2020 se stabileşte de către Guvern, prin hotărâre, pentru fiecare situaţie dintre cele prevăzute la art. 1 alin. (1) și art. 31. ”

Art.II. – (1) Acordarea stimulentului de inserție prevăzut de Ordonanța de urgență a Guvernului nr.111/2010 privind concediul și indemnizație pentru creșterea copiilor, aprobată prin Legea nr.132/2011, cu modificările și completările ulterioare, se efectuează fără întrerupere, pe o perioadă de 90 zile în cazul persoanelor care, începând cu data aplicării Hotărârii nr. 6/2020 a Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență sau în perioada de aplicare a Decretului Președintelui României nr.195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr.212 din 16 martie 2020, se află în una sau mai multe dintre următoarele situații :

 1. beneficiază de concediile prevăzute la art. 2 alin.(1) lit.a), b) și d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.158/2005, aprobată prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare;
 2. beneficiază de concediul prevăzut de Legea 19/2020;
 3. se află în perioada prevăzută la art. 52 alin.(1) lit.c) din Legea nr.53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 4. li s-a suspendat ori le-a încetat raportul de muncă ori de serviciu, ca urmare a instituirii situației de urgență în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului 1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.453/2004, cu modificările și completările ulterioare.
 • În cazul în care, după perioada prevăzută la alin.(1), persoana îndreptățită realizează venituri supuse impozitului pe venit conform art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.111/2010, aprobată prin Legea 132/2011, cu modificările și completările ulterioare, atunci stimulentul de inserție se acordă, potrivit legii, până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani sau 4 ani în cazul copilului cu dizabilitate.
 • Prevederile alin.(1) și (2) se aplică corespunzător și în cazul persoanelor care beneficiază de indemnizația prevăzută la art. 32 alin.(5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.111/2010, aprobată prin Legea nr.132/2011, cu modificările și completările .
 • Prevederile alin.(1) se aplică cu respectarea prevederilor art. 17 alin.(1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.111/2010, aprobată prin Legea nr.132/2011, cu modificările și completările ulterioare .

Art.III. – (1) Începând cu intrarea în vigoare a prezentei Ordonanțe de urgență și în baza Decretului Președintelui României nr. 195/2020, cererile, declarațiile și documentele doveditoare pentru solicitarea beneficiilor de asistență socială acordate din bugetul de stat prin bugetul Ministerului Muncii și Protecției Sociale, pot fi depuse în format letric cât și prin poșta electronică.

 • Cererile, declarațiile și documentele doveditoare prevăzute la alin. (1) vizează acordarea următoarelor beneficii de asistenţă socială:
 1. ajutorul social acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. alocaţia pentru susţinerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 3. alocaţia de stat pentru copii acordată în baza Legii 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 4. drepturile acordate în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. alocaţia lunară de plasament acordată în baza Legii nr. 272/20 04 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 6. drepturile acordate în baza 50 din Legea nr. 273/2004 privind procedura adopţiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 7. ajutorul pentru încălzirea locuinţei acordat în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 70/2011 privind măsurile de protecţie socială pentru perioada sezonului rece, aprobată prin Legea nr. 92/2012, cu modificările şi completările ulterioare;
 8. indemnizaţia lunară de hrană acordată în baza Legii nr. 584/2002 privind măsurile de prevenire a răspândirii maladiei SIDA în România şi de protecţie a persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA, cu modificările
 • Depunerea prin poșta electronică a cererilor, declarațiilor și documentelor doveditoare pentru solicitarea beneficiilor prevăzute la alin.(2) se face astfel:
 1. pentru beneficiile prevăzute la e) – f) și h) la agențiile pentru plăți și inspecție socială județene, respectiv a Municipiului București, denumite, în continuare, agenții teritoriale, în a căror rază teritorială își au domiciliul, reședința ori locuiesc efectiv solicitanții;
 2. pentru beneficiile prevăzute la a)-d), și g), la autoritățile administrației publice locale în a căror rază teritorială își au domiciliul, reședința ori locuiesc efectiv solicitanții.
 • Depunerea prin poșta electronică a cererilor, declaraților și documentelor doveditoare este opțională și se realizează în condițiile în care agențiile teritoriale ori autoritățile administrației publice locale au dezvoltate sisteme de primire electronică, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).
 • Începând cu data prezentei ordonanțe de urgență, pe perioada de aplicabilitate a Decretului Președintelui României nr. 195/2020, decizia de acordare/respingere/încetare/suspendare a dreptului de asistență socială pentru oricare din beneficiile sociale prevăzute la alin.(2) se poate transmite beneficiarului în format letric și prin poșta electronică de către agenția teritorială emitentă.

Art. V. – (1) Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială, agențiile teritoriale și autoritățile administrației publice locale au obligația de a lua măsurile necesare pentru implementarea sistemului de transmitere prin poșta electronică a cererilor și documentelor doveditoare pentru solicitarea beneficiilor de asistență socială prevăzute la art. III alin.(2).

 • Organizarea modului de primire prin poșta electronică a cererilor, declarațiilor și documentelor doveditoare se stabilește prin decizie a directorului general al Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială pentru drepturile prevăzute la art. 1 alin.(2) lit.c) – f) și h), respectiv prin dispoziție a primarului pentru drepturile prevăzute la art. 1 alin.(2) lit.a), b) și g).
 • Pentru cererile, declarațiile și documentele doveditoare pentru solicitarea drepturilor prevăzute la art. IV alin.(3) lit.b), depuse prin poșta electronică la autoritățile administrației publice locale, acestea au obligația de a transmite la agenția teritorială, în termenul prevăzut de lege, solicitările primite, la adresa de poștă electronică oficială a instituției sau prin Punctul de contact unic electronic, conform Hotărârii Guvernului nr.922/2010 privind organizarea și funcționarea Punctului de contact unic electronic, cu modificările ulterioare și ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 179/2017.

Art. VI. – (1) În cazuri excepționale, agențiile teritoriale și/ sau autoritățile administrației publice locale pot solicita persoanelor care au depus cererea și documentele doveditoare prin poșta electronică, prezentarea la sediul instituției.

 • Prin situații excepționale se înțeleg următoarele:
 1. determinarea unor inadvertențe între informațiile din documentele transmise și cele din bazele de date ale altor instituții la care agențiile teritoriale sau autoritățile administrației publice locale au acces pentru verificarea îndeplinirii de către solicitanți, a criteriilor de acordare a drepturilor;
 2. informațiile din documentele transmise sunt incomplete sau, pe baza acestora nu se poate determina îndeplinirea condițiilor de
 • Termenul prevăzut de lege pentru soluționarea cererii în cazurile excepționale prevăzute la alin.(2) se prelungește cu până la 15 zile lucrătoare pentru verificarea realității, legalității și conformității documentelor transmise, precum și pentru solicitarea de documente doveditoare

Art. VII. – Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială, agențiile teritoriale și autoritățile administrației publice locale au obligația de a afișa la sediul instituțiilor și pe web site-ul propriu informațiile necesare privind posibilitatea și procedura solicitării beneficiilor de asistență socială prin poșta electronică.

Art. VIII – Pe perioada situației de urgență instituită prin Decretul Președintelui României nr.195/2020, transmiterea prin poșta electronică a cererilor și documentelor doveditoare pentru solicitarea drepturilor de asigurări devine principalul mijloc de comunicare.

Art. IX. – Rapoartele de monitorizare prevăzute la art. 30 alin. (2) din Anexa la Hotărârea Guvernului nr.118/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare, întocmite înainte de instituirea stării de urgență prin Decretul Președintelui României nr.195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr.212 din 16 martie 2020, rămân valabile după încetarea stării de urgență și vor fi luate în considerare în procesul de evaluare pentru acordarea unei noi licențe pentru serviciul social.

Art. X. – (1) Pe perioada instituirii stării de urgență prin Decretul Președintelui României nr.195/2020, beneficiile de asistență socială care au drept condiție frecventarea cursurilor de învățământ de către copii sau tineri, se acordă fără întrerupere.

(2) Pe perioada stării de urgență instituite prin Decretul Președintelui României nr.195/2020, alocația zilnică de hrană de care beneficiază copiii cu cerințe educaționale speciale se acordă pe perioada valabilității certificatului de orientare școlară fără a fi condiționată de numărul de zile de școlarizare și de prezența școlară.

Art. XI. – (1) Pe perioada stării de urgență instituită prin Decretul Președintelui României nr.195/2020, pentru perioada suspendării temporare a contractului individual de muncă, respectiv a contractului de activitate sportivă , din iniţiativa angajatorului, potrivit art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare, urmare a efectelor produse de coronavirusul SARS-CoV-2, indemnizaţiile de care beneficiază salariaţii, respectiv persoanele prevăzute la art. 67, alin

 • lit a)-c) din Legea 69/2000 a Educației Fizice și Sportului, cu modificările și completările ulterioare, de minimum 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat, respectiv din 75% din drepturile în bani aferente contraprestației activității sportive, plătite din fondul de salarii, se suportă din bugetul asigurărilor pentru șomaj, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea nr. 6/2020 privind bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul
 • De prevederile alin. (1) beneficiază angajatorii care îndeplinesc următoarele condiții:
 1. întrerup activitatea total sau parțial în baza deciziilor emise de autoritățile publice competente potrivit legii, pe perioada stării de urgență decretate;
 2. înregistrează o diminuare a nivelului veniturilor din exploatare (înregistrate conform reglementărilor contabile) în lunile afectate cu un procent 30% față de:
 3. veniturile din aceleași luni ale anului trecut sau
 4. veniturile lunii februarie 2020, în funcție de modul de desfășurare a activității.
 5. înregistrează o diminuare a încasărilor cu un procent de minimum 30% față de media încasărilor din perioada ianuarie-februarie 2020;
 6. cel puțin 30% din numărul total de personal este afectat de întreruperea activității total sau parțial.
 • Angajatorii care beneficiază de prevederile alin. (1)  au  obligaţia să   menţină raporturile de muncă/

/raporturile contractuale ale persoanelor în cauză pe o perioadă de cel puțin 6 luni de la data reînceperii activității după suspendarea raporturilor de muncă/ relațiilor contractuale conform art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepția societăților aflate sub incidența Legii 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență.

 • Alte persoanele juridice cu activităti comerciale care intrerup activitatea total sau partial in baza deciziilor emise de autoritatile publice competente potrivit legii, pe perioada starii de urgenta decretate, beneficiaza din bugetul asigurărilor pentru șomaj de o sumă în cuantum de 75% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea nr. 6/2020 privind bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul
 • Pe perioada stării de urgență instituită prin Decretul Președintelui României nr. 195/2020 nu poate fi suspendat contractul individual de muncă în temeiul 50, lit. f) din Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicat, cu modificările și completările ulterioare, pentru motive ce țin de încetarea sau reducerea activității ca urmare a efectelor produse de epidemia SARS-CoV-2.

Art. XII – (1) În vederea acordării sumelor necesare plății indemnizației prevăzute la art.XI alin. (1), angajatorii depun, prin poșta electronică, la Agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene precum și a municipiului București, în raza cărora își au sediul social, o cerere semnată și datată de reprezentantul legal, întocmită conform modelului prevăzut în Anexa nr. 1 la prezenta ordonanţă de urgenţă, însoțită de lista persoanelor care urmează să beneficieze de aceasta indemnizație, asumată de reprezentantul legal al angajatorului, întocmită conform modelului prevăzut în Anexa nr. 2 la prezenta ordonanţă de urgenţă.

 • Plata sumelor prevăzute la (1) se realizează de către agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene și a municipiului București în baza documentului eliberat de către structurile teritoriale ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală, care atestă îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. XI. alin. (2) lit. b) și c).
 • Plata sumei prevăzute la art. XI alin. (4) se face în baza cererii semnate și datate de reprezentantul legal, depusă prin poșta electronică, la agențiile pentru ocuparea forței de muncă precum si a municipiului București, în raza cărora își au sediul

Art. XIII. – (1) Documentele prevăzute la art.XII alin. (1) și (4) se depun în luna curentă pentru plata indemnizației din luna anterioară.

(2) Decontarea, din bugetul asigurărilor pentru șomaj, a sumelor plătite cu titlu de indemnizație se face în cel mult 30 de zile de la depunerea documentelor.

Art. XIV. – Sumele plătite din bugetul asigurărilor pentru şomaj potrivit art. XI alin. (1) se reîntregesc din fonduri externe nerambursabile prin Ministerul Fondurilor Europene, în limita sumelor alocate pentru această intervenţie şi în conformitate cu prevederile şi regulile de eligibilitate ale Programului Operaţional Capital Uman.

Art. XV. – (1) Utilizarea sumelor virate în contul angajatorului din bugetul asigurărilor pentru șomaj, prevăzute la art. XIII alin. (2), cu altă destinație decât cea stabilită în prezenta ordonanță atrage după sine răspunderea penală.

(2) Angajatorii care nu respecta obligatia prevazuta de art. XI alin. (3) au obligatia de a restitui in totalitate sumele suportate din bugetul asigurărilor pentru şomaj potrivit art. XI alin. (1).